Ny fastlege ved Plankebyen Legesenter
starter opp onsdag 4.september 2013
Les mer...
 
Skifte av fastlege
Alle har rett til å kunne skifte fastlege
Les mer...
 
This text is replaced by the Flash movie.


 

Timebestilling / avbestilling

Timebestilling
Ved legesenteret har alle taushetsplikt. Du kan trygt betro deg til våre helsesekretærer, som alle er spesialutdannet innenfor sitt fagfelt. 

Ved henvendelse i ekspedisjonen eller over telefon er det våre helsesekretærer våre pasienter vil møte. 

Det er mulig å gjøre en avtale om konsultasjon hos lege eller laboratoriekontroll ved 
- on-line via sms/internett
- telefon
- telefax
- personlig oppmøte i vår ekspedisjon
- skriftlig henvendelse som sendes med post
- å levere en skriftlig bestilling direkte i postkassen 

Dersom det haster med legeundersøkelse, må henvendelsen gjøres til vårt personale over telefon eller ved direkte oppmøte.

Avbestilling av timeavtale
Dersom du har en timeavtale som du likevel ikke skal benytte, må du huske å avbestille avtalen. 

Trygdekassen dekker ikke honoraret for en som ikke møter til timeavtale.

Dersom du uteblir fra timeavtale uten å avbestille senest arbeidsdagen forut, må du etter reglene dekke timehonoraret. Dette gjelder også dersom konsultasjonen ville vært gratis, for eksempel ved oppnådd frikort eller svangeskapskontroll. 

Dersom en avtale blir avbestilt samme dag med bare et par timers varsel, får vi som regel likevel gjort ny avtale med en annen pasient. Det er derfor sjelden du må gjøre opp for ubenyttet timeavtale, selv om du er ute med avbestillingen i siste liten.

Vi tillater at avbestilling gjøres på vår nødlinje dersom det er problemer med å komme fram på vår ordinære telefonlinje.

TilbakeBestillinger (resepter o.l)

En del enkelt administrativt pasientarbeid som fornyelse av resept på faste medisiner kan gjøres uten ny legekonsultasjon. Vær ute i god tid med bestillingen. Vi har helst ett døgns ekspederingstid på bestillinger. Dersom du må ha fornyet resept eller liknende samme dag, må dette gjøres innimellom pasientavtalene og vil bidra til forsinkelser, som vi sliter for å unngå.  

Henting
Bestilte resepter kan hentes i vår ekspedisjon etter at bestillingen er mottatt. Fint om det kan skje ett døgn etter bestilling, da slikt administrativt papirarbeid gjøres av legene etter at siste konsultasjon er avsluttet.

Forsendelse
Mot tilleggshonorar for fakturering (kr 50,-) og forsendelse (kr 50,-), kan resepter og liknende også sendes hjem eller til apotek etter nærmere avtale. 

Sykemelding
Sykemelding og forlengelse av sykemelding gjøres av legen ved konsultasjon. Se informasjon om sykemelding.

Tilbake

 

Sykemelding

Ny sykemelding
En arbeidstaker har plikt til å sette seg inn i reglene for bruk av egenmelding og om når det er krav om sykemelding fra lege. Arbeidstakere skal bruke egenmelding, for korte fravær, så sant lege ikke trenger kontaktes av medisinske grunner.
- Sykemelding kreves for de fleste arbeidstakere fra 4. dag, fridager medregnet. Det er klare regler for hva som kreves for at en lege skal kunne skrive sykemelding.
- For utstedelse av sykemelding kreves legekonsultasjon.
- Legen kan ikke skrive sykemelding tilbakevirkende i tid. Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykemelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager. Husk å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du trenger sykemelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.
Mer informasjon om reglene finnes på HelseNett-sykemelding.

Forlengelser av sykemelding 
Enhver forlengelse av sykemelding skal vurdere av lege, med fornyet vurdering av arbeidsmulighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Slike avtaler gjøres på korte konsultasjoner ila dagen eller etter individuell avtale med legen, så fremt det ikke er behov for ny medisinsk utredning.

Nye regler for oppfølging av sykemeldte fra 1.september 2008:
Legen er pålagt strengere og tettere oppfølging av sykemeldte fra 1.september. Vi prøver å etterkomme krav og forventninger om tilbakeføring til arbeidslivet og om å finne praktiske løsninger i arbeidssituasjonen, ved å ta i mot pasienter som trenger forlengelse av sykemeldinger fortløpende. Ved behov for ytterligere utredning og undersøkelser, må ordinær timeavtale gjøres. Alle som trenger sykemeldingsforlengelse får nå en avtale med legen for å diskutere videre sykemelding.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

TilbakeTeletjenester

Vanlig telefonnummer 69 30 03 90

Telefonen besvares vanligvis kl 08.30 – kl 11.00 og kl 13.00 – kl 14.30. 

Legesenterets nødlinje 69 30 09 99

Telefax 69 30 03 91

Legene har ikke spesiell telefontid eller direkte telefonlinje. Alle telefonhenvendelser må gå via medhjelperne i ekspedisjonen.

TilbakeBetaling / priser

Alle tjenester skal betales kontant eller med kort.  Vi har betalingsterminal.

Vi har faste priser, og totalkostnadene avhenger av gjeldende tariff, hva som blir gjort av tilleggsundersøkelser, samt pris på medgått utstyr og forbruksmateriell.

TilbakeEgenandel

Alminnelig egenandelen er kr 132 og hos lege som er spesialist i allmennmedisin kr 172.
Reseptfornyelse og annen enkel ekspedering via legekontorets skranke koster 40 kroner. Alle enkle analyser og innsending av ulike prøver har en basisegenandel på 47 kroner. Denne egenandelen kommer i tillegg til konsultasjonshonoraret (kr 132 / 172) eller i tillegg til laboratorieegenandelen som fortsatt er kr 40,-. Følgelig koster laborartorieekspedering med prøveanalyse kr 87,-. 

Det er ingen egenandel for barn helt opp til 16 år (Full dekning)
Disse egenandelene gjelder fra 1.juli 09. 

Forsendelse
Ved forsendelse av dokumenter er ekspedisjonskostnaden blitt kr 54,- med tillegg for faktureringsgebyr kr 54,-. Dette regnes ikke som egenandeler, og må betales selv om man har frikort eller gratis legetjeneste av annen grunn.   

Prislister er oppslått på venterommet.

Attester
De fleste attester dekkes ikke av trygdesystemets og kommunalt tilskudd, og prisen for attester blir derfor høyere enn ved undersøkelse og behandling for sykdom. Helbredsattester og erklæringer av forskjellig slag honoreres etter medgått tid. Det kan være vanskelig for våre sekretærer å anslå pris på attestarbeid, men spør likevel dersom det er viktig å vite prisnivået på forhånd.

TilbakeÅpningstider

Mandag - Fredag kl 08.00 - kl 15.30
Pause med stengt ekspedisjon kl 12.00- kl 12.45.

- Onsdag før Skjærtorsdag stenger kontoret kl. 11.30.

- Jul-og Nyttårsaften er legesenteret alltid stengt. 

- Det kan også være avvik fra de vanlige åpningstidene i ferier. Åpningstidene annonseres da på telefonsvarer og ved oppslag. Det samme gjelder fravær grunnet kurs.

- I ferieavviklingen er sekretærene noe lavt bemannet. Det vil da bli tatt minimalt med planlagte blodprøver. Disse vil bli henvist videre til laboratoriet ved Sykehuset Østfold Fredrikstad.

TilbakeKonsultasjonen

Det er normalt ikke avsatt mer enn 10-15 minutter til en avtalt konsultasjon. 
Ved akutthenvendelser beregnes ofte enda kortere tid. 

Normaltariffen er basert på at det kun skal tas opp ett medisinsk problem i en konsultasjon, hvis den utredningen tar hele den ordinære oppsatte tiden.
Tenk gjennom hva du ønsker å diskutere i løpet av denne tiden. Det er viktig at legen får forståelse av hva som er ditt problem. Det er sjelden anledning til å bruke mer enn avsatt tid, selv om det ville være ønskelig.
Dersom du vil ta opp flere problemer på denne korte tiden, sier det seg selv at det ikke er mulig for legen å være grundig. Enkelte problemer kan det likevel gå kjapt å avklare, så dersom du har flere problemer, må du gi legen en rask oversikt over hva du ønsker å ta opp ved starten av konsultasjonen, og gi beskjed om hva som er det viktigste. Lag eventuelt huskeliste. På den måten er det mulig å utnytte tiden best mulig. Det som det ikke blir tid til, kan tas opp i en ny konsultasjon. 

Ved første kontroll etter sykehusinnleggelse, spesialistundersøkelse eller spesialundersøkelser er det ikke sikkert vi har mottatt epikrise, og det er viktig å ta med papirer med informasjon eller resepter som eventuelt ble utskrevet.

Forstyrrelser og forsinkelser
Legene er til enhver tid ansvarlige for alle tjenester på legesenteret, og konsultasjonen blir derfor ofte avbrutt av spørsmål fra medarbeiderne som trenger råd, og en sjelden gang også av inngående telefonsamtale med annen pasient eller andre utenforstående.

Legene er også ansvarlig for å yte akutthjelp i løpet av dagen, og selv om vi forsøker å prioritere oppgavene og planlegge arbeidsdagen, så må mange problemer løses umiddelbart. Dette er tross alt det smidigste kompromisset vi har funnet for å ivareta alle funksjoner på mest effektive måte.

TilbakeJournalopplysninger

Pasientjournalen søkes opp via fødselsdato og navn. 

Våre journaler føres på data. Vårt datasystem er sikret mot innsyn og sammenbrudd på beste måte. 

Vi får rapport fra folkeregisteret om ny adresse ved flytting, men ofte svært forsinket. For å kunne nå våre pasienter, er vi avhengige av oppdaterte opplysninger.

Husk å gi oss beskjed om adresseforandring ved flytting, ny arbeidsplass og endrede telefonnummer.
Vårt datasystem er lukket, og våre arbeidsstasjoner har ikke åpen kontakt mot internett. Det er derfor umulig å bryte seg inn i datajournalen og vi kan for eksempel ikke lese sykehusets journaler fra vårt kontor. 

En del informasjon utenfra får vi fortsatt som papirpost. Noen få medisinske rapporter (epikriser og lignende) blir fortsatt resymert og skrevet inn på data manuelt. Slike papirdokumenter blir som regel i tillegg oppbevart i pasientens vanlige arkivmappe i vårt manuelle arkiv. 

Vi får ikke alltid beskjed om hva som skjer med våre pasienter i andre deler av helsevesenet.

TilbakeLegens arbeid

Undersøkelses - og behandlingsmuligheter
Vi utfører allmennlegearbeid. Legesenteret har eget laboratorium til blodprøvetakning og enkle prøveanalyser og små skifte- eller «operasjons»-stuer som brukes til små inngrep som fjerning av føflekker og liknende.

Førstehjelpsutstyr
Vi har en del førstehjelpsutstyr, og kan for eksempel sy små sår, men legesenteret har ikke utstyr egnet for katastrofeoppgaver. 
Ved ulykker, større skader og ved mistanke om alvorlig sykdom utenfor åpningstiden, henvises til legevakten i Fredrikstad eller AMK-sentralen.

TilbakeFastlegebytte

Logg deg på MinFastlege via www.nav.no.

Da kan du:

- Finne ut hvilken fastlege du har pr idag
- Bytte fastlege
- Melde deg inn eller ut av Fastlegeordningen
- Finne fastlegen til dine barn under 16 år som bor på samme adresse som deg
- Bytte for barna eller melde dem inn/ut av ordningen

Du kan fortsatt også ringe Helseøkonomiforvaltningen - HELFO på 810 59 500 for å bytte fastlege.

TilbakeLaboratoriet

All blodprøvetaking utenom konsultasjon/time ønsker vi at skal tas på mandager, grunnet økt bemanning på mandager.

Tilbake
 

2007© Plankebyen Legesenter AS.  |  Utviklet av D-SIGN